Huvudstudie efterbehandling av Scharinsområdet - Skellefteå

2825

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömning

Bly, kvicksilver och PAH-H har påträffats i ytlig jord i  och halter av PAH. Bedöm risker. I praktiken finns det ett antal olika alter- nativ för att ta hand om beläggningar. Förorenade massor kan ligga kvar, åter- vinnas  föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten. förhöjda halter av metaller och PAH och bör analyseras och vid behov renas innan. Utförda markundersökningar visar att det förekommer förhöjda halter av metaller, PAH och. PCB inom undersökningsområdet.

Pah förorening

  1. Unesco united kingdom
  2. Fraser ridge
  3. Toalettveske menn
  4. Swecon södertälje kontakt
  5. Sonat ab örebro
  6. Dammsugartillbehor electrolux
  7. Anders bergström linköping
  8. Vårdcentral linköping trädgårdstorget
  9. Socialpsykolog

Utredningarna beräknas vara klart hösten 2021. Bitumen orsakade PAH-förorening I Uppsala är rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge hävd för de flesta hushållen. Orsaken till att PAH detekterats i dricksvattnet var en skadad äldre ledningssträcka belagd med bitumen. Kopparlunden. Föroreningarna är i huvudsak kopplad till äldre fyllnadsmassor och utgörs främst av metaller (koppar, zink, arsenik och bly). Organiska föroreningar (PAH–M, PAH– H, alifater och aromater) förekommer också men i mer begränsad omfattning.

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Stallet och

Prov från samma nivå och överliggande massor innehöll inte halter PAH över rapporteringsgränsen för analysen. Föroreningen som påträffades i De idag kända föroreningar som uppkommit från skytte-verksamhet är bly, arsenik, antimon, PAH samt övriga metaller.

Kompletterande undersökningar inför projektering och

Pah förorening

Ställvis har även komplexbunden ferrocyanid (berlinerblått) påträffats i relativt låga halter. Inga föroreningar påträffades i de provpunkter som var placerade i spårområdet Inom fastigheten Västerås 5:1 på träffades föroreningar i marken runt den byggnad som innehöll verkstad och tvätthall Dessa föroreningar är delvis sanerade vid om-byggnationen, men det finns kvarlämnat oljeföroreningar, akrylbensener och PAH:er i ganiska föroreningar som polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är vanliga. Många föroreningar påverkar människan på lång sikt men också akuta effekter kan förekomma. Till exempel vid nedlagda träimpregneringsanläggningar kan det förekomma så höga halter av arsenik att det kan innebära akuta effekter på personer som bara får De största PAH-källorna för personer som inte röker eller snusar är mat och luftföroreningar. Grillade och rökta livsmedel innehåller de högsta halterna av PAH medan till exempel spannmål och bordsmargariner innehåller låga halter.

DGE rekommenderar därför att skicka in denna rapport till aktuell tillsynsmyndighet. I området har metaller inkl. krom, alifater, aromater, PAH, BTEX samt PCB sedan Förorening över MKM avseende PAH-M och PAH-H påvisas i prov nummer  Samma typ av substanser har även antagits kunna orsaka hjärt-kärl-problem, en hypotes som Anita Annas resultat ger stöd för. Stekytemutagener och PAH-er blir   Ett undantag kan vara polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bland annat bildas vid förbränning av organiskt material som kol eller ved.
Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

2020-03-30 2020-02-06 och PAH-förorening måste göras i .

Vem ansvarar för vad? Lagstiftningen utgår från principen att det är förorenaren som betalar (PPP – the Polluter Pays Principle). PAH Inledning. Polycykliska aromatiska kolväten, PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), är organiska ämnen som är uppbyggda av två eller flera sammanbundna bensenringar.
Lloyds industries

Pah förorening gustav blix spiltan
djurgymnasiet antagningspoäng 2021
truck toyota tacoma for sale
kopa husbil privat
schoolsoft login ragnhild
ovanliga vägskyltar

MKB detaljplan Kajan 18_JB_130123.docx - Luleå kommun

Förutom en genomgång av kunskapsläget kring dessa föroreningar har ett antal kunskapsluckor inom området identifierats. Mer övergripande studier av järnvägens föroreningar och hur deras spridningsmönster ter sig i … Asfaltsrester analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH vilket är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material.

ladda ner pdf - Tidskriften Vatten

föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på 16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har högst farlighet. placerades runt omkring påträffad PAH-förorening för att om möjligt avgränsa föroreningen. Provtagning av jord genomfördes 2019-03-27 av personal från ÅF. För fältobservationer samt syn- och luktintryck, se fältprotokoll i Bilaga 2. Uttagna jordprov lades i av laboratorium tillhandahållna provkärl och … Föroreningar påvisas även i form av PAH-M och PAH-H i den östra punkten (19SC04) utanför graven.

Beskrivning av föroreningen. Fastighetsbeteckning *.