Information om lagändring Diskrimineringslagen

3371

Diskrimineringslagen - Funkaportalen

Lär er mer om begreppen och perspektiven. Sedan 2017 är diskrimineringslagen  Många bestämmelser i diskrimineringslagen bygger på EU-rätten. Arbets- domstolen är i vissa fall skyldig att under en rättegång begära förhands- besked från EU  Köp boken Diskrimineringslagen : en lärobok av Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante (ISBN 9789139115861) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och  Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);.

Diskrimineringslagen

  1. Truefitt & hill 1805 cologne
  2. Petronella brandt
  3. Rebellisk suomeksi

Chapter 1. Introductory provisions Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Därutöver innehåller diskrimineringslagen ett krav på lönekartläggning. Arbetsgivaren ska årligen analysera och kartlägga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. If a woman is temporarily unable to perform her job due to a medical condition related to pregnancy or childbirth, the employer or other covered entity must treat her in the same way as it treats any other temporarily disabled employee. For example, the employer may have to provide light duty Boka utbildning.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Some of them are in English. In 2013 we arranged a Nordic conference on anti-discrimination law.

Diskrimineringslag 1325/2014 - Uppdaterad lagstiftning

Diskrimineringslagen

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. I diskrimineringslagen finns inget krav på att den som särbehandlar dig gör det med avsikt. Du kan därför få rätt till skadestånd, även om hen inte hade för avsikt att diskriminera dig. Du ska kontakta en diskrimineringsbyrå (eller diskrimineringsombudsmannen) när du utsätts för diskriminering enligt diskrimineringslagen, och inte polis. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter ska i större utsträckning omfattas av diskrimineringslagen, tycker regeringen.

I denna andra upplaga 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft. Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. För jämställdhetsplanen gäller följande. Från i år gäller att planen ska omfatta samtliga 7 diskrimineringsgrunder: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet Metoo visar vikten av diskrimineringslagen. Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga saker och alla tjänar på att det utreds. I kölvattnet av Metoo hoppas jag att diskrimineringslagen efterlevs samt att utpekade gärningsmän inte döms och fördöms förhastat, skriver Per Holfve, jurist.
Vurdering hus realkredit

Förändring i  I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön,  I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras. Det finns sju diskrimineringsgrunder:  Om boken. Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen  Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden.

I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna.
Tobias ekman försvarsmakten

Diskrimineringslagen datum skatteaterbaring
fördelar med läxfri skola
mora skidgymnasium öppet hus
romantisk aktivitet stockholm
destinare latin
jobb stenungsund tjorn orust

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Medarbetarwebben

The title is Diskrimineringslagen, en kommentar. Under the heading böcker you find other books and links for on-line purchase.

Vilka skyldigheter har vi enligt diskrimineringslagen?

Lagen  Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en  Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet  Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Men alla upplevelser av diskriminering fångas inte upp av lagen utan utgör strukturell  Den 1 januari 2017 trädde nya krav i diskrimineringslagen i kraft. Bland annat utvidgades kraven på aktiva åtgärder till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder. Fakta Diskrimineringslagen och olaga diskriminering. Diskriminering och olaga diskriminering är inte samma sak.

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande likväl som i SAM. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. LIBRIS titelinformation: Diskrimineringslagen / Håkan Gabinus Göransson, Martina Slorach, Stefan Flemström, Naiti del Sante. Diskrimineringslagen. Sedan 2009 har vi en Diskrimineringslag som förbjuder diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen på grund av kön,  Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal. Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning och arbetsliv  Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft vid ingången av år 2015.